8 (37) 552237 info@garliavamm.lt

Mokestis už mokslą

6 POSĖDIS

SPRENDIMAS

Dėl MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ MENINĮ UGDYMĄ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO UŽ ŠIO TIPO PASLAUGAS KAUNO R. GARLIAVOS MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. TS-211

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 9 dalimi, Kauno rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti mokesčio dydį už formalųjį švietimą papildantį meninį ugdymą besimokantiesiems pagal:

1.1. pradinio meninio ugdymo programą – 12,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

1.2. pagrindinio meninio ugdymo programą – 14,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

1.3. dvi meninio ugdymo programas – 18,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

1.4. dvi muzikinio (du pagrindiniai instrumentai) ugdymo programas – 19,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį.

2. Nustatyti mokesčio dydį už meninį neformalųjį vaikų švietimą besimokantiesiems pagal:

2.1. ankstyvojo amžiaus meninio ugdymo programą – 10,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

2.2. išplėstinio meninio ugdymo programą – 12,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

2.3. mėgėjų meninio ugdymo programą – 14,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį.

3. Nustatyti mokesčio dydį už meninį neformalųjį suaugusiųjų švietimą besimokantiesiems pagal:

3.1. muzikos instrumento arba balso pažinimo (individualios pamokos) ugdymo programą – 23,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

3.2. ansamblinio muzikavimo (grupinės pamokos) ugdymo programą – 12,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį;

3.3. dailės pažinimo (grupinės pamokos) ugdymo programą – 12,00 Eur vienam mokiniui per mokslo metų mėnesį.

4. Patvirtinti formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo mokesčio dydį ir mokėjimo Kauno r. Garliavos meno mokykloje tvarkos aprašą (pridedama).

5. Pripažinti netekusiu galios Kauno rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 20 d. sprendimą Nr. TS-341 „Dėl mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą nustatymo ir mokesčio už mokinių neformalųjį švietimą mokėjimo Kauno rajono Garliavos meno mokykloje, Kauno rajono dziudo ir jojimo sporto bei Kauno rajono sporto mokyklose tvarkos aprašų patvirtinimo“.

6. Nustatyti, kad šio sprendimo 1, 2 ir 3 punktai įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Savivaldybės mero pirmasis pavaduotojas Kęstutis Povilaitis

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2016 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. TS-211

 

 

MOKESČIO UŽ FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ MENINĮ UGDYMĄ IR NEFORMALŲJĮ VAIKŲ IR SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMĄ DYDŽIO

NUSTATYMO IR MOKĖJIMO UŽ ŠIO TIPO PASLAUGAS KAUNO R. GARLIAVOS MENO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio už formalųjį švietimą papildantį meninį ugdymą ir neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą dydžio nustatymo ir mokėjimo Kauno r. Garliavos meno mokykloje (toliau – Meno mokykla) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčio už formalųjį švietimą papildančio meninio ugdymo ir neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo (toliau – neformalusis švietimas) paslaugas mokėjimo ir lengvatų taikymo (atleidimo nuo mokesčio, mokesčio mažinimo) tvarką.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II. mokesčio mokėjimo tvarka

 

3. Mokestį už mokinių neformalųjį švietimą Meno mokykloje nustato Kauno rajono savivaldybės taryba savo sprendimu.

4. Mokestis mokamas kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio 25 dienos (vasario ir gruodžio mėnesiais iki 20 dienos) į Meno mokyklos atskirą tėvų įnašų sąskaitą pavedimu arba per AB Lietuvos paštą.

 

III. ATLEIDIMO NUO MOKESČIO IR JO SUMAŽINIMO TVARKA

5. Nuo mokesčio atleidžiami:

5.1. neįgalūs mokiniai (pateikę neįgalumą patvirtinančius dokumentus);

5.2. nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, vaikai (pateikę pažymas apie gaunamą socialinę pašalpą);

5.3. vaikų globos namų auklėtiniai (pateikę globos namų auklėtinių statusą patvirtinančius dokumentus);

5.4. jei vaikas nelankė įstaigos visą einamąjį mėnesį ir pateikė gydytojo pažymą (jos kopiją) arba argumentuotą tėvų (globėjų) prašymą;

5.5. mokinių vasaros atostogų metu;

5.6. jei vieną mėnesį ar daugiau formalųjį švietimą papildanti ar neformaliojo švietimo programa nevykdoma dėl įstaigoje susidariusių objektyvių priežasčių.

6. Mokestis mažinamas:

6.1. 50 proc. tarptautinių, respublikinių konkursų laureatams;

6.2. 50 proc. kiekvienam vaikui, jeigu Meno mokyklą lanko 2 ir daugiau vaikų iš daugiavaikės šeimos.

7. Tėvai (globėjai), kuriems gali būti taikomos Aprašo 5 ir 6 punktuose nustatytos lengvatos, Meno mokyklos direktoriui pateikia atleidimo kriterijus atitinkančius dokumentus:

7.1. prašymą;

7.2. pažymą apie šeimos sudėtį;

7.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

7.4. pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą;

7.5. neįgalumą patvirtinančius dokumentus;

7.6. dokumentus, patvirtinančius globos namų auklėtinių statusą;

7.7. dokumentus, patvirtinančius tarptautinio, respublikinio laureato statusą.

8. Dokumentai, pagal kuriuos atleidžiama nuo mokesčio mokėjimo ar mokestis mažinamas, pateikiami iki einamųjų metų rugsėjo 20 d., vėliau – pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos mokesčio mokėjimui.

9. Jei mokinio tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, mokestis skaičiuojamas bendrąja tvarka.

10. Pateikus dokumentus pavėluotai, mokestis už praėjusį laiką neperskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai socialinė pašalpa paskirta už praėjusį laikotarpį.

11. Atleidimas nuo mokesčio ar jo sumažinimas netaikomas besimokantiesiems pagal suaugusiųjų neformaliojo švietimo programas.

12. Atleidimas nuo mokesčio ar jo mažinimas įforminamas Meno mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Iškilus būtinybei Meno mokyklos taryba svarsto atleidimo nuo mokesčio ir mokesčio mažinimo išimties atvejus. Atleidimas nuo mokesčio, mokesčio sumažinimas galioja mokslo metus.

14. Jeigu dėl nepateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau kaip du mėnesius, Meno mokyklos direktorius turi teisę išbraukti vaiką iš sąrašų, tačiau ne anksčiau kaip praėjus 15 dienų nuo dienos, kai apie tokį sprendimą raštu informavo vaiko tėvus (globėjus).

15. Tėvai (globėjai), nuslėpę ar pateikę neteisingus duomenis, reikalingus atleisti nuo mokesčio ar jį sumažinti ir dėl to neteisėtai buvo atleisti nuo mokesčio mokėjimo ar mokestis buvo sumažintas, privalo Meno mokyklai sumokėti nesumokėtą mokestį ar jo dalį. Nesumokėjus mokesčio, jo dalies, šis gali būti išieškomas teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Gautos lėšos už mokinių neformalųjį švietimą naudojamos Meno mokyklos materialinei bazei stiprinti, ūkio ir administravimo išlaidoms padengti.

 

___________________

Mokesčio mokėjimas

Mokestis už mokslą renkamas į specialiųjų lėšų sąskaitą:

Gavėjas: Kauno rajono savivaldybės administracija

Gavėjo bankas: LUMINOR sąskaita LT754010042502034201.

Mokėjimo pavedime nurodykite vaiko vardą, pavardę.

Mokestį galima mokėti pavedimu arba per AB "Lietuvos paštas".

Informacija pateikta 2018-09-06