8 (37) 552237 info@garliavamm.lt

Mokyklos nuostatai

 

PATVIRTINTA

Kauno rajono savivaldybės tarybos

2014 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. TS-118

 

Kauno r. Garliavos MENO MOKYKLOS NUOSTATAI

 

I. Bendrosios nuostatos

 

 

1. Kauno r. Garliavos meno mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno r. Garliavos meno mokyklos (toliau – Mokykla ) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymosi formas ir būdus, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę ir mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Kauno r. Garliavos meno mokykla. Trumpasis pavadinimas – Garliavos meno mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191099071.

3. Mokykla įsteigta 1974 m. remiantis švietimo ministro 1974 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.209. Kauno r. savivaldybės tarybos 2004 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 59 mokyklai suteiktas meno mokyklos vardas.

4. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Priklausomybė – savivaldybės mokykla.

6. Savininkas – Kauno rajono savivaldybė.

7. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kauno rajono savivaldybės taryba. Kauno rajono savivaldybės taryba tvirtina biudžetinės įstaigos nuostatus: priima į pareigas ir iš jų atleidžia biudžetinės įstaigos vadovą, priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo, priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo; priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo; skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus; sprendžia kitus įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

8. Mokyklos buveinė – Kauno r. sav., Garliavos m., Vytauto g. 54, LT–53259

 

9. Mokyklos skyriai:

9.1. Kauno r. Garliavos meno mokyklos Babtų skyrius:

9.1.1. buveinė – Kauno r. sav., Babtų mstl., Kėdainių g. 51, LT-54329, Babtų gimnazijos patalpose.

9.1.2. įsteigimo data 1992 m.

9.2. Kauno r. Garliavos meno mokyklos Raudondvario skyrius:

9.2.1. skyriaus buveinė – Kauno r. sav., Raudondvario mstl., Instituto g. 1, LT-54329 (Raudondvario seniūnijos patalpose).

9.2.2. įsteigimo data 1993 m.

9.3.Kauno r. Garliavos meno mokyklos Vilkijos skyrius:

9.3.1. buveinė – Kauno r. sav., Vilkijos m., Bažnyčios g. 23, LT-54329.

9.3.2. įsteigimo data 1992m.

10. Grupė – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.

11. Tipas – neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.

12. Pagrindinė paskirtis – neformaliojo vaikų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla. Kitos paskirtys: neformaliojo vaikų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla; neformaliojo vaikų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla; neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės muzikinio ugdymo mokykla; neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės dailės ugdymo mokykla; neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės choreografinio ugdymo mokykla.

13. Mokymo kalba – lietuvių kalba.

14. Mokymo formos ir būdai: grupinio mokymosi forma – kasdienis mokymo proceso organizavimo būdas; pavienio mokymosi forma – individualus mokymo proceso organizavimo būdas.

15. Mokykloje ir jos skyriuose vykdomos neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos.

16. Mokiniams išduodami pasiekimus įteisinantys dokumentai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka ir mokyklos nustatyto pavyzdžio Garliavos meno mokyklos pažymėjimai.

17. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą su valstybės herbu ir mokyklos pavadinimu, atributiką, turintis savarankišką atsiskaitomąją sąskaitą (buhalterinę apskaitą tvarko Kauno rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus centralizuota buhalterija) Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. MOKYKLOS VEIKLOS SRITiS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

18. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.

19. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

19.1. pagrindinė švietimo veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

19.2.1. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

19.2.2 švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20. Mokyklos veiklos tikslas – plėtoti muzikos ir dailės pažinimo, lavinimo ir saviraiškos poreikius, atskleisti prigimtinius meninius gebėjimus, ugdyti pradinius profesinius įgūdžius, suteikti tam tikras kompetencijas, būtinas tolimesniam mokymuisi ir profesinei karjerai.

21. Mokyklos veiklos uždaviniai:

21.1. teikti kokybišką meninį (muzikos, dailės ir choreografijos) ugdymą pagal šias programas:

21.1.1. ankstyvojo amžiaus meninio ugdymo programa;

21.1.2. pradinio meninio ugdymo programa;

21.1.3. pagrindinio meninio ugdymo programa;

21.1.4. išplėstinio meninio ugdymo programa;

21.1.5. mėgėjų meninio ugdymo programa;

21.2. tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, atsižvelgiant į individualius fizinius, psichologinius, sociokultūrinius ypatumus;

21.3. ugdymo procesą orientuoti į Lietuvos ir pasaulio kultūros vertybes;

21.4. plėtoti meninę švietėjišką veiklą ir meninę labdarą.

21.5. užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

22. Vykdydama jai pavestus uždavinius Mokykla :

22.1. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais programiniais reikalavimais, atsižvelgdama į šalies, Kauno rajono ir Mokyklos bendruomenės reikmes, mokinių poreikius ir interesus, formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį,

22.2. sudaro ugdymo dalykų programas mokinių poreikiams tenkinti;

22.3. individualizuoja ugdymo programas skirtingų gebėjimų mokiniams;

22.4. laiduoja programos turinio lankstumą ir perteikimo būdų dermę;

22.5. vykdo mokinių pasiekimų patikrinimą ir mokyklinius programų baigimo egzaminus.

22.6.vykdo veiklos įsivertinimą;

22.7. inicijuoja paramą socialiai remtinų šeimų mokiniams;

22.8. Mokyklos valdymą grindžia demokratiniais principais;

22.9. kuria Mokyklą, kaip vietos bendruomenės kultūros židinį;

22.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančias sveiką, saugią mokymo ir darbo aplinką.

22.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

22.12. sudaro sąlygas darbuotojams tobulėti profesinėje srityje;

22.13. organizuoja mokinių vežiojimą į mokyklą ir iš jos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

22.14. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

22.15. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

23. Mokiniams, baigusiems Mokyklos mokymo programas ir išlaikiusiems mokyklinius baigiamuosius egzaminus, išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

24. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti ugdymo metodus ir ugdymosi veiklos būdus;

24.2. kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

24.3. bendradarbiauti su veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.4. vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

24.5. stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

24.6. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

24.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.8. naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis;

25. Mokykla privalo užtikrinti kokybišką švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas.

 

IV. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

26. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

26.1. direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusios Mokyklos taryba ir Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

26.2. direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba;

26.3. direktoriaus patvirtintą Mokyklos ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Mokyklos taryba ir savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo.

27. Mokyklai vadovauja direktorius. Vadovą konkurso būdu Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka į pareigas skiria ir iš jų atleidžia savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

28. Direktorius:

28.1. suderinęs su Kauno rajono savivaldybės administracijos direktoriumi ar jo įgaliotu asmeniu, tvirtina Mokyklos vidaus struktūrą, Mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir Mokyklai skirtų darbo užmokesčio lėšų;

28.2. nustato Mokyklos struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;

28.3. tvirtina mokytojų ir darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;

28.4. priima mokinius Kauno rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.5. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę;

28.6. suderinęs su Mokyklos taryba ir darbuotojų atstovais tvirtina Mokyklos darbo tvarkos taisykles;

28.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

28.8. vadovauja Mokyklos strateginio plano, metinio veiklos plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

28.9. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

28.10. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas; darbo grupes, metodinę tarybą;

28.11. sudaro Mokyklos vardu sutartis Mokyklos funkcijoms atlikti;

28.12. organizuoja Mokyklos dokumentų saugojimą ir tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

28.14. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.15. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

28.16. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), švietimo ir kultūros įstaigomis;

28.17. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

28.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojui ugdymui, ūkio reikalams;

28.19. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

29. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Mokykloje, už demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus.

30. Mokyklos direktoriaus pavaduotojų, mokytojų ir kitų darbuotojų funkcijos, veiklos sritys, o taip pat jų teisės, pareigos ir atsakomybė nustatyta darbuotojų darbo sutartyse, pareiginiuose nuostatuose arba kituose mokyklos dokumentuose.

31. Mokyklos metodinę veiklą organizuoja Metodinė taryba ir skyrių metodinės grupės.

31.1. Metodinę tarybą sudaro skyrių metodinių grupių pirmininkai, kurie trejų metų laikotarpiui renkami metodinėse grupėse mokslo metų pradžioje.

31.2. Metodinės tarybos sudėtį įsakymu tvirtina mokyklos direktorius.

31.3. Metodinė taryba nustato metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, teikia Mokyklos direktoriui suderintus metodinių grupių siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.

31.4. Metodinė taryba vertina mokinių žinių lygį, organizuoja mokinių atrankas į konkursus, festivalius, koncertus ir kitus renginius.

31.5. Už savo veiklą metodinė taryba atsiskaito Mokytojų tarybos posėdyje mokslo metų pabaigoje.

32. Metodinės grupės nariai yra skyriaus mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinėms grupėms vadovauja pirmininkai, kurie trejų metų laikotarpiui renkami metodinėse grupėse mokslo metų pradžioje.

33. Metodinės grupės:

33.1. rengia programas, aptaria mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo ir ugdymo priemones bei mokinių patyrimą ir jo pritaikymo galimybes mokinių meninės veiklos reikmėms.

33.2. analizuoja ir plėtoja mokytojų profesinės veiklos kompetencijas, suderintas su Mokyklos strateginiais tikslais.

34. Metodinės tarybos ir metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

35. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

 

V. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

36. Mokyklos savivaldos institucijų veikla grindžiama švietimo tikslais, mokyklos vykdomomis švietimo programomis ir susiformavusiomis tradicijomis. Mokyklos savivaldos institucijos kolegialiai svarsto Mokyklos veiklos bei finansavimo klausimus ir pagal kompetenciją, apibrėžtą Mokyklos nuostatuose, priima nutarimus.

37. Mokyklos taryba – aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei;

37.1. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai (3 mokiniai, 3 mokytojai, 3 tėvai (globėjai, rūpintojai);

37.2. Mokyklos taryba renkama trejiems mokslo metams;

37.3. Į Mokyklos tarybą tarybos nariai renkami balsų dauguma visuotiniuose mokinių, mokinių tėvų susirinkimuose ir mokytojų taryboje. Išvykus Mokyklos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime.

37.4. Mokyklos tarybos sudėtį įsakymu tvirtina mokyklos direktorius;

37.5. Mokyklos tarybos pirmininkas ir sekretorius renkami pirmame Mokyklos tarybos posėdyje. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose;

37.6. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai jos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokyklos tarybos pirmininkas. Mokyklos direktorius Tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis;

37.7. Mokyklos tarybos nutarimai įteisinami mokyklos direktoriaus įsakymu;

37.8. Mokyklos tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Teisę sušaukti neeilinį Mokyklos tarybos posėdį turi mokyklos direktorius arba ne mažiau kaip du trečdaliai Mokyklos tarybos narių;

37.9. Į Mokyklos tarybos posėdį stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami mokytojai, mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos savivaldos, vietos bendruomenės atstovai bei Mokyklos administracijos nariai patariamojo balso teise.

38. Mokyklos taryba:

38.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

38.2. pritaria Mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, Mokyklos darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

38.3. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

38.4. svarsto Mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

38.5. išklauso Mokyklos metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos veiklos tobulinimo;

38.6. teikia siūlymus Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

38.7. svarsto mokytojų metodinės tarybos, Mokyklos savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui;

38.8. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

38.9. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

39. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

40. Mokyklos taryba už savo veiklą kartą per metus atsiskaito Mokyklos bendruomenei.

41. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

42. Mokytojų tarybą sudaro Mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

43. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame mokslo metų Mokytojų tarybos posėdyje. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.

44. Mokytojų tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai mokykloje dirbančių mokytojų. Nutarimai priimami balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokytojų tarybos pirmininkas.

45. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip tris kartus per mokslo metus. Į posėdžius stebėtojų teisėmis gali būti kviečiami mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai), vietos savivaldos ir vietos bendruomenės atstovai.

46. Mokytojų taryba:

46.1. planuoja ugdymo turinį ir priima nutarimus mokinių ugdymo kokybės, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimais;

46.2. svarsto valstybės nustatytą švietimo standartų įgyvendinimą, ugdymo turinio atnaujinimą, optimalių mokymosi sąlygų ir mokytojų veiklos tobulinimo būdus;

46.3. nustato mokytojų bendravimo ir bendradarbiavimo būdus, ryšių palaikymo ir tėvų informavimo principus;

46.4. aptaria skirtingų gebėjimų mokinių ugdymo organizavimo principus, jų ugdymo programas, metodus;

46.5. svarsto ir priima nutarimus mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir mokyklinių egzaminų vykdymo klausimais;

46.6. nustato mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo ir panaudojimo tvarką, atsiskaitymo formas;

46.7. inicijuoja Mokyklos kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus bei uždavinius;

46.8. diskutuoja dėl Mokyklos veiklos programos, aptaria ugdymo plano ir išsilavinimo standartų pasiekimų klausimus;

46.9. renka atstovus į Mokyklos tarybą;

46.10. aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi klausimus;

46.11. teikia siūlymus Mokyklos tarybai įvairiais mokyklos veiklos organizavimo ir ugdymo klausimais;

47. Mokytojų tarybos pirmininkas informuoja Mokytojų tarybą apie posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

48. Mokinių ugdymo organizavimo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Mokyklos direktorius gali organizuoti mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimus.

 

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

49. Darbuotojai į darbą Mokykloje priimami ir atleidžiami Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

50. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui ir mokytojai atestuojasi ir tobulina kvalifikaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

52. Mokykla valdo patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus Kauno rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

53. Mokyklos lėšos:

53.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Kauno rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

53.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

53.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

53.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

54. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

55. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

56. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

57. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka savivaldybės vykdomoji institucija, išorinio vertinimo tvarką nustato mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

58. Mokykla informaciją apie veiklą viešai skelbia Mokyklos interneto svetainėje www.meno.garliava.lm.lt/, atitinkančioje teisės aktų nustatytus reikalavimus.

59. Mokyklos interneto svetainėje skelbiama informacija apie Mokyklos vykdomas neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas mokyklos vykdomas veiklas. Taip pat šioje svetainėje, vietinėje spaudoje ir kituose informaciniuose šaltiniuose skelbiami pranešimai, kuriuos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais ir/ar šiais Nuostatais, reikia skelbti viešai.

60. Mokyklos Nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

61. Mokyklos Nuostatai keičiami ir papildomi savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, Mokyklos direktoriaus ar Mokyklos tarybos iniciatyva.

62. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

63. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Meras Valerijus Makūnas